مرکز مشاوره و خدمات روانشناختی با بررسی کارشناسی شده اقدام به برگزاری دوره های عملی رواندرمانی  و کارورزی روانشناسی از پشت دوربین زنده نموده است که جزئیات آن را در ادامه ملاحظه می نمایید. اين فرآيند آموزشی – درمانی با هدف درمان مراجعان قشر كم درآمد و ضعیف که نیازمند درمان هستند از یک طرف و همچنین آموزش دانشجويان روانشناسی در همه مقاطع و درمانگران علاقه مند به حيطه كودك طراحی شده است. مزيت اين فرآيند برای دانشجويان، مشاهده عملی نحوه برقراری ارتباط با كودك و خانواده و مشاهده گام به گام فرآيند درمان بصورت عملیاتی و زنده مراجع می باشد.

 

روند کار به چه شکل است؟

در این شیوه آموزشی که گاها از آن به عنوان آیینه یک طرفه یاد می شود، درمانگر و مراجع در اتاق درمان به صورت کامل عادی روند درمان و رواندرمانی را طی می کنند. از طرفی دیگر کارآموزان عزیز و همچنین سوپروایزر در اتاقی که دیگر از طریق مانیتور به تجزیه و تحلیل عملکرد درمانگر می پردازند.

نکات قابل توجه

  • هر فرد در طول هفته ۲ جلسه ۵۰ دقیقه که به طور کلی ۱۰ جلسه ۵۰ دقیقه ای به مدت ۵ هفته آموزش عملی دریافت خواهد کرد.
  • در پایان دوره گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگاه اعطا خواهد شد.