تفکر خلاق

تفکر خلاق

تفکر خلاق

ﺗﻔﻜﺮ ﻋﻤﻠﯽ ذﻫﻨﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ ﻣﻄﺮح می‌گردد ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﺎ مسئله‌ای ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﻞ آن اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم در ذﻫﻦ، ﺗﻼﺷﯽ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ آﻏﺎز می‌گردد ﻛﻪ اﯾﻦ ﺗﻼش ذﻫﻨﯽ را، ﺗﻔﻜﺮ می‌نامند. ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ، از ﻣﺮاﺣﻠﯽ تشکیل‌شده اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺴﺌﻠﻪ به‌طور ﺷﻔﺎف، روﺷﻦ و ﻣﻠﻤﻮس، آﻏﺎز می‌گردد و ﺑﺎ ﭘﯿﺪا ﻛﺮدن راه‌حل‌هایی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اداﻣﻪ می‌یابد و ﺑﺎ به‌کارگیری ﻋﻤﻠﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ راه‌حل و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن می‌رسد.

ﺗﻔﻜﺮ ﻓﺮاﯾﻨﺪی رﻣﺰی و دروﻧﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﯾﻚ ﺣﻮزه ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ می‌گردد ﻛﻪ ﻧﻈﺎم ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﺷﺨﺺ ﻣﺘﻔﻜﺮ را ﺗﻐییر می‌دهد ﻓﺮاﯾﻨﺪی اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن‌یک ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ ﺟﺪﯾﺪ به‌وسیله ﺗﺒﺪﯾﻞ اﻃﻼﻋﺎت و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﯿﻦ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذﻫﻨﯽ، ﻗﻀﺎوت، اﻧﺘﺰاع، اﺳﺘﺪﻻل و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﯾﺠﺎد می‌گردد.

 

تفکر خلاق ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

تفکر خلاق ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

 1. ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق
 2. ﺗﻔﮑﺮ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ
 3. ﺗﻔﮑﺮ اﻧﺘﻘﺎدی
 4. ﺗﻔﮑﺮ اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ
 5. ﺗﻔﮑﺮ اﺟﺮایی

ﯾﻜﯽ از مهم‌ترین وﺟﻮه ﺗﻤﺎﯾﺰ اﻧﺴﺎن از دﯾﮕﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﻗﺪرت ﺗﻔﻜﺮ و ﺧﻼﻗﯿﺖ اوﺳﺖ. ﻗﺪرت دست‌کاری در ذﻫﻦ و پدیده‌هاست، ﻗﺪرت ﻛﺸﻒ و ﺗﻮﻟﯿﺪ اﺑﺰار و اندیشه‌های ﺟﺪﯾﺪ اﺳﺖ، ﻛﻪ ﻫﻤﻪ این‌ها به‌نوعی ﺧﻼﻗﯿﺖ اﺳﺖ.

ﺗﻔﮑﺮ ﺧﻼق

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ﻣﻬﺎرﺗﯽ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺨﺺ از ﺗﻠﻔﯿﻖ مهارت‌های ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و تصمیم‌گیری از اﻓﻜﺎر ﯾﺎ رواﺑﻂ ﻧﻮ ﺑﺮﺧﻮردار می‌شود و ﻗﺪرت ﻛﺸﻒ و اﻧﺘﺨﺎب راه‌حل‌های ﺟﺪﯾﺪ را ﭘﯿﺪا می‌کند.

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق، ﻫﻨﺮ ﺷﻜﺴﺘﻦ عادت‌ها، روزمرگی‌ها و اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ. ﯾﻚ ﺷﯿﻮه ﻧﮕﺮش ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ اﺳﺖ دﯾﺪن دﻧﯿﺎ از دریچه‌ای ﻛﻪ ﻫﯿﭻ ﻓﺮد دﯾﮕﺮی تابه‌حال از آن درﯾﭽﻪ ﺑﻪ دﻧﯿﺎ ﻧﻨﮕﺮﯾﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﮕﺮﺷﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮه تخیلمان را ﭘﺮورش دﻫﯿﻢ به‌اندازه ﻛﺎﻓﯽ اﻧﮕﯿﺰه و اﻣﯿﺪ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. ﺑﺮای اﯾﺠﺎد اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻜﺮی ﺟﺪﯾﺪی ﻛﻪ ﻣﺎ را از اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻓﻜﺮی راﯾﺞ و ﺳﻨﺘﯽ ﻓﺮاﺗﺮ ﺑﺒﺮد ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ اﺗﺎق امکان‌پذیری‌های ذﻫﻨﻤﺎن را ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ در اﺗﺎق امکان‌پذیری‌ها همه‌چیز امکان‌پذیر اﺳﺖ. همان‌گونه ﻛﻪ آﻧﺘﻮﻧﯽ راﺑﯿﻨﺰ می‌گوید:

ﻓﻘﻂ ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ، ﻏﯿﺮﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ.

ﻫﻤﻪ انسان‌ها کم‌وبیش خلاق‌اند و اﯾﻦ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻮن اﻧﻮاع ﻫﻮش ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎوت در ﻫﻤﻪ ﻣﺎ وﺟﻮد دارد، ﻣﻬﻢ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺘﻮاﻧﯿﻢ آن را ﺷﻜﻮﻓﺎ ﻧﻤﻮده، ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﯿﻢ و ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ.

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق می‌تواند ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺳﻼح ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﻧﯿﺰ ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد. اﻓﺮادی ﻛﻪ ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق را در خودشکوفا نکرده‌اند ﺗﺎ ﺑﻪ کوچک‌ترین ﻣﺸﻜﻠﯽ می‌رسند، می‌گویند: «آه! ﺑﺎز ﯾﻚ ﻣﺸﻜﻞ». درصورتی‌که انسان‌های ﺧﻼق اﯾﻦ ﻧﮕﺮش ﻣﻨﻔﯽ را ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪن ﻗﺒﻞ از ﺟﻨﮓ می‌پندارند، زﯾﺮا ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻣﺸﻜﻞ نه‌تنها ﻣﺰاﺣﻤﺖ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ مبارزه‌ای ﺑﺮای ﻛﺸﻒ راه‌حل اﺳﺖ.

ﻫﺪف از تفکر خلاق

۱. اﺣﯿﺎء ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت و ویژگی‌های اﻓﺮاد ﺧﻼق و ﻧﻮآور ازجمله:

 • ﺣﺲ ﺟﺴﺘﺠﻮﮔﺮی
 • ﺣﺲ ﻛﻨﺠﻜﺎوی
 • ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻧﻮع دﯾﮕﺮ دﯾﺪن و اراﺋﻪ ایده‌های ﻧﻮ
 • ﭘﯿﮕﯿﺮی
 • دﻗﺖ
 • ﺣﺲ اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه و ﺧﻼق
 • ﺗﺤﻤﻞ بی‌نظمی ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﯾﺪ (ﺗﺤﻤﻞ اﺑﻬﺎم)

۲. آﻣﻮزش تکنیک‌های اﯾﺪه ﯾﺎﺑﯽ

ویژگی‌های دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق

ویژگی‌های دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ، تفکر خلاق ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

ویژگی‌های دارﻧﺪﮔﺎن ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق تفکر خلاق ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

 • اﻓﺮاد ﺧﻼق، راه‌هایی را جست‌وجو می‌کنند ﻛﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻓﻜﺮ ﺧﻮد را به‌سوی ایده‌های ﻧﻮ و ﺗﺎزه ﻫﺪاﯾﺖ ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻮاﻧﺐ ﯾﻚ ﻣﻮﺿﻮع و مسئله ﺗﻮﺟﻪ دارﻧﺪ.
 • در ﺣﻞ ﯾﻚ مسئله ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺣﻮاس ﺑﯿﺸﺘﺮی را از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن می‌دهند.
 • ﻓﻜﺮﻫﺎی ﺑﻜﺮ را ﺑﯿﺸﺘﺮ از دﯾﮕﺮان از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن می‌دهند.
 • ﺑﻪ راه‌حل‌هایی می‌اندیشند ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از دﯾﺪ دﯾﮕﺮان اﻫﻤﯿﺖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
 • از رﺑﻂ ایده‌ها و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺟﺪﯾﺪی را می‌گیرند.
 • اﻓﻜﺎر و ﻋﻘﺎﯾﺪ ﺧﻮد را به‌راحتی ﻣﻄﺮح و از ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻘﺎﯾﺪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻘﺒﺎل می‌کنند.
 • ﺑﺮای ﺣﻞ مسائل و مشکلات، راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺎ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ نتیجه‌ی دﻟﺨﻮاه ﺗﻼش ﻛﻨﻨﺪ.
 • ﺧﻮد را ﻣﺤﺪود ﺑﻪ آرای دﯾﮕﺮان نمی‌کنند.
 • ﻫﻤﻮاره ﻛﻨﺠﻜﺎو و در جست‌وجوی اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • از ﻗﺪرت ﺗﺼﻮﯾﺮﺳﺎزی ذﻫﻨﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﺗﺎ ﺣﺪی ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﺮات ﺧﻮد، ﻋﯿﻨﯿﺖ می‌بخشند.
 • ﻣﺜﺒﺖ ﻧﮕﺮ و ﭘﺮاﻧﺮژی ﻫﺴﺘﻨﺪ.
 • ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﺮای ﻫﺮ سؤالی آﻣﺎدﮔﯽ اراﺋﻪ پاسخ‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ رادارند.
 • سؤال و جواب‌های ﻏﯿﺮﻋﺎدی و عجیب‌وغریب در آن‌ها ﺑﯿﺸﺘﺮ دﯾﺪه می‌شود.

تقسیم‌بندی ﮔﯿﻠﻔﻮرد

 1. ﺗﻔﮑﺮ ﻫﻤﮕﺮا

 2. تفکر واﮔﺮا

ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا: ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا رابطه‌ای ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارد. اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺗﻔﻜﺮ واﮔﺮا ﺳﻌﯽ می‌کنند پدیده‌ها و اﻣﻮر اﻓﻜﺎر را آن‌چنان‌که ﻫﺴﺘﻨﺪ به‌راحتی ﻧﭙﺬﯾﺮﻧﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻧﮕﺎه متفاوت‌تری داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از قالب‌های ﻓﻜﺮی ﻫﻤﺴﺎن دور ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ پدیده‌ها را ﺑﺎ ﭼﺸﻢ و ﻣﻨﻈﺮ دﯾﮕﺮی ﻧﮕﺎه ﻛﻨﻨﺪ.

ﺗﻔﻜﺮ ﻫﻤﮕﺮا: اﻣﺎ در ﺗﻔﻜﺮ ﻫﻤﮕﺮا، ﻓﻜﺮﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ و ﻧﻮ ﻛﻤﺘﺮ راه ﭘﯿﺪا می‌کند و اﻓﺮاد اﻣﻮر و پدیده‌ها را آن‌چنان‌که ﻫﺴﺘﻨﺪ می‌بینند و می‌پذیرند.

روش‌های اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﭘﺮورش ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق

 • ﺧﻠﻖ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﻛﻪ ﻋﻠﻤﯽ و ﺧﻼف ﺑﺎورﻫﺎی ﻣﺮﺳﻮم و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. مثلاً ﺗﻼش ﺷﻮد ﺗﺎ ﻧﻈﺮﯾﺎت راﯾﺞ ﻗﺪﯾﻤﯽ را رد ﻛﺮده و راه‌های ﺟﺎﻟﺐ و ﻧﻈﺮﯾﺎت ﺟﺪﯾﺪی ارائه ﺷﻮد.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﻛﻤﻚ از اﻃﻼﻋﺎت ﻗﺪﯾﻤﯽ، در موقعیت‌های ﻣﺸﺎﺑﻪ، اﻃﻼﻋﺎت، ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﺻﻮل تازه‌تری ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
 • ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﻔﻜﺮ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﺮای اﻧﺴﺎن ﻣﺠﻬﻮل ﻣﺎﻧﺪه به‌جای ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ دانسته‌ها و اطلاعات ﻣﻮﺟﻮد.
 • ﻃﺮح سؤال‌هایی ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭼﻪ ﻃﻮر، اﮔﺮ و از ﭼﻪ راه‌ﻫﺎﯾﯽ، در ﻣﻮرد اﻃﻼﻋﺎت و دانسته‌ها و ﭘﺎﺳﺦ دادن ﺑﻪ آن‌ها، همین‌طور اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ راه‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺟﻮاب.
 • اﺳﺘﻔﺎده از سؤال‌های ﻣﺤﺮك ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﻪ گزاره‌های ﭘﺮﺳﺸﯽ ﻛﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درك ﻋﻤﯿﻖ دارد، ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از سؤال‌هایی ﻛﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ، ﺗﻔﺴﯿﺮ، ﺗﻌﺮﯾﻒ، اﻛﺘﺸﺎف و تجزیه‌وتحلیل دارد اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.
 • اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن و ﺟﺴﺘﺠﻮ ﺑﺮای ﯾﺎﻓﺘﻦ رازﻫﺎی ﻫﺮ ﭼﯿﺰ.
 • ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ زﻧﺪﮔﯽ اﻓﺮاد ﺧﻼق.
 • اﯾﺠﺎد ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮای ﺑﺎزی ﻛﺮدن ﺑﺎ اﻃﻼﻋﺎت.
 • ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﺎﯾﻖ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ ﻛﻪ قبلاً آموخته‌شده ﻛﺎرﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪی ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺷﻮد. مهارت‌های ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻼق. ﯾﻌﻨﯽ به‌جای آﻧﻜﻪ ﺑﮕﻮ􀀂ﻢ ﭼﻪ خوانده‌ایم، ﻋﻘﺎﯾﺪی را ﻛﻪ درنتیجه ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ دﺳﺖ آورده‌ایم ﺑﯿﺎن ﻛﻨﯿﻢ.
 • اﺳﺘﻔﺎده از روش اﻛﺘﺸﺎﻓﯽ. درروش اﻛﺘﺸﺎﻓﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺴﺘﺠﻮی راه‌حل ﺑﺮوﯾﻢ. در اﯾﻦ روش ﺑﯿﺶ از ﺟﻮاب مسئله، ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب مسئله ﻣﻬﻢ اﺳﺖ.

ﻣﺮاﺣﻞ ﯾﮏ ﻓﮑﺮ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ، تفکر خلاق ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق تفکر خلاق ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

آﻣﺎدﮔﯽ: در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول اﻓﺮاد ﺑﻪ اﻣﻮر پدیده‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ زﻧﺪﮔﯽ دﻗﺖ و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﭘﯿﺪا می‌کنند، ﺑﻪ ﺣﺪی ﻛﻪ ﮔﺎﻫﯽ پدیده‌های زﻧﺪﮔﯽ مدت‌های ﻃﻮﻻﻧﯽ ذﻫﻦ ﺷﺨﺺ را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل می‌کند.

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻓﺮد ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ پدیده‌ها را ﺑﻬﺘﺮ درك می‌کند.

تغییر: در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺷﺨﺺ ﺑﻪ ﻧﻮع رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ پدیده‌ها ﻛﻪ ذﻫﻦ او را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺸﻐﻮل کرده‌اند ﭘﯽ می‌برد و ﺑﺎ ﻃﺮح سؤال‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ در ذﻫﻦ به‌نقد و ﺑﺮرﺳﯽ آن می‌پردازد.

ﭘﺨﺘﮕﯽ: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﮔﺬار از ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ درك و ﺷﻨﺎﺧﺖ عمیق‌تری از رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ پدیده‌ها می‌رسد و ﮔﻮﯾﯽ پدیده‌ها، ﺟﺰﺋﯽ از وﺟﻮدش ﺷﺪه اﺳﺖ.

اﺷﺮاق: در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺮاق ﺷﺨﺺ ﺑﻪ پاسخ‌های ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ دﺳﺖ ﭘﯿﺪا می‌کند، معمولاً ﺑﺎ ﻛﻠﻤﺎﺗﯽ ﻧﻈﯿﺮ «ﯾﺎﻓﺘﻢ» و «ﻫﺎن» ﻣﺘﺠﻠﯽ می‌شود وارﺳﯽ: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ایده‌ای ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻠﯽ ﺑﻪ آن رﺳﯿﺪه اﺳﺖ می‌پردازد و درﺳﺘﯽ آن را ﻣﺸﺨﺺمی‌کند.

اﺟﺮا: در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻓﺮد اﻓﻜﺎر ﯾﺎ ایده‌هایی ﻛﻪ مورد تأیید واقع‌شده‌اند را ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺟﺮا درمی‌آورد.

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق در ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ از اهرم‌هایی اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻤﻚ می‌کند ﭼﻨﺎن پدیده‌های ﻧﺎدری در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت ﺑﻪ وﻗﻮع ﺑﭙﯿﻮﻧﺪد ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﺠﺎری ﻓﺮد ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎن را ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﺎﯾﯽ اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد.

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق در دﻧﯿﺎی ﺗﺠﺎرت، ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن و ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ایده‌های ساده‌ای ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ سادگی‌شان ﺟﺬاﺑﯿﺖ اﯾﺠﺎد کرده‌اند ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن می‌دهند.

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق می‌تواند ﺑﻪ ﻣﺎ ﺑﯿﺎﻣﻮزاﻧﺪ ﻛﻪ ﺣﺘﯽ وﻗﺘﯽ با حادثه‌ای ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮدﯾﻢ، ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺣﺴﺎس ﺑﺪ و ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ اﺣﺴﺎس ﺧﻮب و ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻛﻨﯿﻢ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻔﻜﺮ، ﻫﻢ ﺑﻪ ﺣﻞ مسئله و ﻫﻢ ﺑﻪ تصمیم‌گیری‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﻤﻚ می‌کند.

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق، راحل‌های ﻣﺨﺘﻠﻒ مسئله و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻫﺮ ﯾﻚ از آن‌ها ﺑﺮرﺳﯽ می‌شوند. اﯾﻦ ﻣﻬﺎرت، ﻣﺎ را ﻗﺎدر می‌سازد ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ را از ورای ﺗﺠﺎرب ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺧﻮد ﺑﺒﯿﻨﯿﻢ و ﺣﺘﯽ زﻣﺎﻧﯽ ﻛﻪ ﻣﺸﻜﻠﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد و تصمیم‌گیری ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻄﺮح ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﺎ ﺳﺎزﮔﺎری و اﻧﻌﻄﺎف ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﺑﭙﺮدازﯾﻢ.

ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق ﻣﻮﺟﺐ می‌شود مسائل و ﻣﺸﻜﻼت را از زواﯾﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ موردبررسی ﻗﺮار داده و راه‌حل‌های تازه‌ای ﺑﺮای ﻣﺸﻜﻼﺗﻤﺎن ﭘﯿﺪا ﻛﻨﯿﻢ.

ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﻐﺰ را ﺧﻼق می‌کند

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ تأثیر ﺧﻠﻖ ﺑﺮ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﺗﻔﻜﺮ ﺧﻼق اﺳﺖ ﻧﺸﺎن می‌دهد اﺣﺴﺎس ﺷﺎدی و ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﻧﻮآوری در ﺗﻔﻜﺮ و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ می‌شود.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن می‌دهد ﻛﻪ داﺷﺘﻦ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﻛﻤﻚ می‌کند ﺗﺎ خلاقانه‌تر ﻓﻜﺮ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﺤﻘﻘﺎن در داﻧﺸﮕﺎه ٱﻧﺘﺎرﯾﻮی ﻏﺮﺑﯽ در ﻛﺎﻧﺎدا می‌گویند به‌طورکلی ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ، ﺣﻞ ﺧﻼﻗﺎﻧﻪ ﻣﺴﺌﻠﻪ و ﺗﻔﻜﺮ انعطاف‌پذیر و درعین‌حال دﻗﯿﻖ را اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده‌شده ﻛﻪ ﺧﻠﻖ ﻣﺜﺒﺖ نه‌تنها ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ اﻋﻀﺎی ﺑﺪن ﻛﻤﻚ می‌کند و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ بیماری‌ها را اﻓﺰاﯾﺶ می‌دهد ﺑﻠﻜﻪ در ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻣﻐﺰ و اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ذﻫﻨﯽ ﻧﻘﺶ قابل‌توجهی دارد.