نوازش و انواع آن

نوازش و انواع آن

نوازش

نوازش عاطفی

افراد از کودکی تا بزرگسالی به دنبال نوازش‌های عاطفی از سوی افراد مهم زندگی‌شان هستند. افراد در هر سنی که باشند نیازمند نوازش از سوی افراد مهم زندگی‌شان بوده و اهمیت نوازش‌های عاطفی در زندگی افراد به‌اندازه‌ای است که از همان دوران کودکی انرژی مثبت را به روح و روان وارد می‌کند .

نوازش‌ها دو نوع هستند (منفی و مثبت)، نوازش‌های مثبت همان نوازش‌های کلامی، لبخند، بوسه، در آغوش گرفتن و… هستند که موجب ایجاد عزت‌نفس و اعتمادبه‌نفس در کودکان و بزرگسالان خواهد شد. نوازش‌های منفی مانند اخم کردن، سیلی زدن، تذکر دادن و … که موجب پرخاشگری فرد می‌شود.

هنگامی‌که افراد از سوی والدین و یا شخص مهم زندگیشان نوازش‌های مثبت نمی‌بینند به دنبال نوازش‌های منفی رفته و با انجام اعمال ناشایست سعی در جلب‌توجه و گرفتن نوازش‌های منفی می‌شوند چراکه در نوازش‌های منفی عشقی نهفته است که افراد به دلیل نابلدی در ابراز احساسات آن را بروز می‌دهند. نوازش منفی گرفتن بهتر از بی نوازشی است زیرا این اتفاق موجب می‌شود که فرد آسیب‌دیده عشق و علاقه طرف مقابل خود را درک کند.

 

نوازش

نوازش ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران 

افسانه‌ای اسطوره‌ای در ﻣﻮرد ﻧﻮازش وﺟﻮد دارد ﮐﻪ تقریباًهمه‌ی ﻣﺎ آن را آموخته‌ایم. اﯾﻦ اﻓﺴﺎﻧﻪ می‌گوید: “نوازش‌هایی را ﮐﻪ ﻃﻠﺐ می‌کنید بی‌ارزش ﻫﺴﺘﻨﺪ.” وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ: “نوازش‌هایی را ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺎ ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن ﺑﻪ دﺳﺖ می‌آورید به‌اندازه نوازش‌هایی ﮐﻪ ﺑﺪون ﻃﻠﺐ ﮐﺮدن به دست می‌آورید ارزﺷﻤﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ.” اﮔﺮ دوﺳﺖ دارﯾﺪ در آﻏﻮش ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮﯾﺪ آن را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ و به دست آورﯾﺪ. اﯾﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﺧﻮب اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ آغوش‌ها را ﺑﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﺮدن و اﻣﯿﺪوار ﺑﻮدن به دست آورﯾﺪ. ﺷﺎﯾﺪ ﺷﻤﺎ اﻋﺘﺮاض ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ: “وﻟﯽ اﮔﺮ ﻣﻦ اﯾﻦ ﻧﻮازش را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﻢ، ﺷﺨﺺ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای این‌که ﻣﺮا راﺿﯽ ﮐﻨﺪ و ﻧﺮﻧﺠﺎﻧﺪ اﯾﻦ ﮐﺎر را ﺑﮑﻨﺪ.”

اﮔﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻟﻎ خودارزیابی ﮐﻨﯿﻢ می‌بینیم ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی وﺟﻮد دارد. درعین‌حال ﻧﻮازش ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎر ﻋﺎﻃﻔﯽ صمیمانه‌ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. اﻣﮑﺎن ﻗﻮی دﯾﮕﺮی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ دﯾﮕﺮان دوﺳﺖ دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﻧﻮازش دﻫﻨﺪ، وﻟﯽ “واﻟﺪ” درون آن‌ها اﺧﻄﺎر می‌کند ﮐﻪ ﻧﻮازش ﻧﺪه”. هنگامی‌که ﺷﻤﺎ ازاین‌گونه اﻓﺮاد ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻧﻮازش می‌کنید، درواقع آن ﭼﯿﺰی را از آن‌ها ﻃﻠﺐ می‌کنید ﮐﻪ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﻮد ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﮔﺮ ﻧﻮازش ﮔﺮﻓﺘﯿﺪ از ﻧﻮازش ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺸﮑﺮ ﮐﻨﯿﺪ، در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻫﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺑﺎ “ﺑﺎﻟﻎ” ﺧﻮد از آن ﺷﺨﺺ در ﻣﻮرد این‌که ﭼﺮا دوﺳﺖ ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻮازش ﺑﺪﻫﺪ ﺳﺆال ﮐﻨﯿﺪ.

ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻮازی

ﺑﺪون ﺷﮏ ﺑﺴﯿﺎری از ﻣﺎ در ﮐﻮدﮐﯽ آموخته‌ایم ﮐﻪ: “ﺑﻪ ﺧﻮدت ﻧﻮازش ﻧﺪه.” این‌ها ﻓﺮاﻣﯿﻦ “واﻟﺪی” اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻣﺎ تحمیل‌شده اﺳﺖ: ﺧﻮدﻧﻤﺎﯾﯽ ﻧﮑﻦ، ﭘﺰ دادن و ﻻف زدن ﻧﻮﻋﯽ بی‌ادبی اﺳﺖ!” ﻣﺪارس ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻠﻘﯿﻨﺎت و آموزش‌ها را اداﻣﻪ می‌دهند، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺷﺎﮔﺮد ﻣﻤﺘﺎز می‌شدیم و ﯾﺎ در ﯾﮏ مسابقه‌ی ورزﺷﯽ ﺑﺮﻧﺪه می‌شدیم، اﺷﮑﺎﻟﯽ ﻧﺪاﺷﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻣﺎ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺗﻤﺠﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻣﺎ ﭼﻘﺪر ﺧﻮب ﺑﻮدﯾﻢ. ﻟﯿﮑﻦ ﻣﺎ ﺧﻮدﻣﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎور ﺑﻮدﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ بابی اﻋﺘﻨﺎﯾﯽ و ﻓﺮوﺗﻨﯽ ﺑﮕﻮیم: “ای‌بابا، این‌که ﭼﯿﺰی ﻧﺒﻮد.”

 

نوازش ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

نوازش ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران

در ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر “ﮐﻮدک ﻣﻄﯿﻊ و ﺳﺎزﮔﺎر” را اداﻣﻪ دﻫﯿﻢ. ﺑﺎ فرارسیدن دوران ﺑﺰرﮔﺴﺎﻟﯽ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ رﻓﺘﺎر ﻋﺎدت می‌کنیم ﮐﻪ پیشرفت‌های ﺧﻮد را ﺣﺘﯽ در ﻧﻈﺮ ﺧﻮدﻣﺎن دست‌کم ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ. ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر، ﻣﺎ ﻣﻨﺒﻊ اﺻﯿﻠﯽ از ﻧﻮازش ﯾﻌﻨﯽ ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻮازی را ﻣﺤﺪود می‌کنیم.

ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮازﺷﯽ

بااینکه ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻮازی ﻣﻨﺒﻊ اﺻﯿﻞ ﻧﻮازﺷﯽ ﻣﺎﺳﺖ، ﻫﺮﮔﺰ نمی‌تواند ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻘﺎﺑﻞ نوازش‌هایی ﮐﻪ از دﯾﮕﺮان می‌گیریم ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻣﺎ دارای ﯾﮏ “ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮازﺷﯽ” ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﺮﮔﺎه از ﮐﺴﯽ ﻧﻮازش می‌گیریم، نه‌تنها آن ﻧﻮازش را در زﻣﺎن ﺧﺎص ﺧﻮد می‌گیریم، ﺑﻠﮑﻪ خاطره‌ی آن را در “ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮازﺷﯽ” ﺧﻮد ﻧﮕﻬﺪاری می‌کنیم. ﺑﻌﺪﻫﺎ می‌توانیم ﺑﻪ اﯾﻦ “ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮازﺷﯽ” ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﻢ و از ﻧﻮازﺷﯽ ﮐﻪ می‌خواهیم، به‌عنوان ﺧﻮﯾﺸﺘﻦ ﻧﻮازی ﺑﻬﺮه ﺑﺒﺮﯾﻢ. اﮔﺮ ﻣﺎ ﻧﻮازﺷﯽ را به‌طور ﺧﺎص ﺳﺘﺎﯾﺶ می‌کنیم می‌توانیم آن را ﺑﺎرﻫﺎ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ آورﯾﻢ. ﻟﯿﮑﻦ ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻦ نوازش‌های ذخیره‌شده اﺛﺮات ﺧﻮد را به‌تدریج از دﺳﺖ می‌دهند. ﻣﺎ ﻧﯿﺎز دارﯾﻢ ﮐﻪ “ﺑﺎﻧﮏ ﻧﻮازﺷﯽ” ﺧﻮد را از دﯾﮕﺮان ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺮ نگه‌داریم.

ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻧﻮازﺷﯽ اﺻﯿﻞ ﺧﻮد را ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﺮده و آن‌ها را ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﻧﻮازﺷﯽ ﻣﻨﻔﯽ را نمی‌خواهید آن را رد ﮐﻨﯿﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً دوﺳﺘﺎن ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻧﻮازش ﻣﻨﻔﯽ می‌دهند ﻫﺪﻓﺸﺎن ﻧﺎراﺣﺖ ﮐﺮدن ﻣﺎ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﻠﮑﻪ نمی‌دانند ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻧﻮازﺷﯽ ﻣﺎ را ﺧﻮﺷﺤﺎل می‌کند ﯾﺎ ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﻮازش ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ. ﻧﻮازش ﻣﻨﻔﯽ آن‌ها را رد ﮐﻨﯿﺪ. ﺑﺎ آن‌ها ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و ﺗﺮﺗﯿﺒﯽ دﻫﯿﺪ ﮐﻪ اﻧﺮژی ﺧﻮد را ﺑﺮای ارائه‌ی نوازش‌های ﻣﺜﺒﺖ ﺻﺮف ﮐﻨﻨﺪ. اﮔﺮ می‌خواهید ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﻧﻮازش ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺪﻫﯿﺪ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ “غیرشرطی” ﺑﺎﺷﺪ. و نوازش‌های ﻣﻨﻔﯽ را ﺣﺘﻤﺎً ﺷﺮﻃﯽ ﮐﻨﯿﺪ. اﮔﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﯽ ﺑﮕﻮید “ﻣﻦ از ﺗﻮ ﻣﺘﻨﻔﺮم” او نمی‌داند ﺑﺎﯾﺪ چه‌کار ﮐﻨﺪ ﺗﺎ از او ﻣﺘﻨﻔﺮ ﻧﺒﺎﺷﯿﺪ. اﻣﺎ اﮔﺮ ﺑﮕﻮید “ﻣﻦ از بی‌توجهی ﺗﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ خواسته‌هایم ﻧﺎراﺣﺘﻢ.” او می‌داند ﺑﺎﯾﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ رﻓﺘﺎر ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺷﻮﯾﺪ. ﻻاﻗﻞ می‌تواند دﻟﯿﻞ بی‌توجهی ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﮕﻮﯾﺪ