ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

هوش هیجانی و روابط زناشویی

هوش هیجانی و روابط زناشویی

اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ می‌دانند ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان در یک‌لحظه ﺧﺎص، در ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ می‌برند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ به‌دقت ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﻢ، ﺗﺮس، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺸﻖ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ اﻋﺘﻘﺎد ﻣﺸﺎوران ﺧﺎﻧﻮاده، راه دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﺑﻪ ازدواﺟﯽ ﻣﻮﻓﻖ و ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﺳﺮﺷﺎر از ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﯽ، ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده و ﺳﺮراﺳﺖ اﺳﺖ: «ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺪاﻧﯽ ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ معذرت‌خواهی ﮐﻨﯽ و هنگامی‌که ﻫﻤﺴﺮت ﮐﺎر موردعلاقه‌ات را اﻧﺠﺎم ﻧﺪاد ﺑﻪ روی ﺧﻮدت ﻧﯿﺎوری.» ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺴﯿﺎری از ﺳﺨﻨﺎن ﻣﻮﺟﺰ و ﻧﻐﺰ دﯾﮕﺮ، ﺳﺎدﮔﯽ ﻇﺎﻫﺮی اﯾﻦ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ، ﻓﺮﯾﺒﻨﺪه اﺳﺖ. در ﺣﻘﯿﻘﺖ داﻧﺴﺘﻦ این‌که ﭼﻪ ﻣﻮﻗﻊ، ﭼﺮا و ﭼﮕﻮﻧﻪ از ﻫﻤﺴﺮﺗﺎن معذرت‌خواهی ﮐﻨﯿﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﺮﺧﻮرداری از توانایی‌هایی ﭼﻮن ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ، ﺑﺮدﺑﺎری و ﻣﺪارا ﮐﺮدن در ﻫﻨﮕﺎم ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، اﺣﺘﯿﺎج ﺑﻪ مهارت‌های ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ و ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﭼﻮن ﻫﻤﺪﻟﯽ، ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮد و درک ﻋﻤﯿﻖ ﻧﯿﺎزﻫﺎ و اﺣﺴﺎﺳﺎت دﯾﮕﺮان دارد. ﻧﮑﺘﻪ جالب‌توجه در ﻣﻮرد اﯾﻦ مهارت‌ها اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺪاﻧﯿﻢ این‌ها ﺷﺒﺎﻫﺖ زﯾﺎدی ﺑﻪ اﺟﺰا ﯾﺎ اﺑﻌﺎد تشکیل‌دهنده ﺳﺎزه ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دارﻧﺪ. ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﯾﺮ و ﺳﺎﻟﻮوی این‌گونه تعریف‌شده اﺳﺖ: «ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درک و ﻓﻬﻢ ﻋﻮاﻃﻒ به‌منظور ارزﯾﺎﺑﯽ اﻓﮑﺎر و خلق‌وخو و ﺗﻨﻈﯿﻢ آن‌ها به‌گونه‌ای ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺎﻟﯽ و رﺷﺪ ﻋﻘﻼﻧﯽ- ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﮔﺮدد». درواقع اﯾﻦ هم‌خوانی و ﺗﺠﺎﻧﺲ آﺷﮑﺎر ﺑﯿﻦ اﻧﻮاع توانایی‌هایی ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ را می‌سازد و توانایی‌هایی ﮐﻪ ﻻزﻣﻪ ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﺗﻌﺎﻣﻼت موفقیت‌آمیز زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ می‌باشند، ﻣﺎ را ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع رﻫﻨﻤﻮن می‌سازد ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ درزمینهٔ ازدواج ﻣﻮﻓﻖ و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻧﻘﺸﯽ ﻣﻬﻢ و غیرقابل‌انکار دارد.

ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

هوش هیجانی ، هوش هیجانی و روابط زناشویی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج ، مشاور روانشناس

هوش هیجانی ، هوش هیجانی و روابط زناشویی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج ، مشاور روانشناس

واژه ﺟﺎﻣﻊ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ذﻫﻨﯽ اﺷﺎره دارد ﮐﻪ ﯾﮏ دﺳﺘﻪ آن، توانایی‌های ﺑﺴﯿﺎر اﺳﺎﺳﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪه ادراک و ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان می‌باشد، به‌عبارت‌دیگر، اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ می‌دانند ﮐﻪ ﺧﻮد ﯾﺎ دﯾﮕﺮان در یک‌لحظه ﺧﺎص، در ﭼﻪ ﻧﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺮ می‌برند. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻗﺎدرﻧﺪ به‌دقت ﻋﻮاﻃﻒ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﭼﻮن ﺧﺸﻢ، ﺗﺮس، اﺣﺴﺎس ﮔﻨﺎه و ﻋﺸﻖ را از ﻫﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ.

توانایی‌های ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ به‌طورکلی عبارت‌اند از:

ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﯿﺎن هیجان‌ها: ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ، ﺑﯿﺎن ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت، درک ﻧﯿﺎزﻫﺎی دﯾﮕﺮان و ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳﺖ اﺑﺮاز ﻫﯿﺠﺎن اﺳﺖ.

اﺳﺘﻔﺎده ﺻﺤﯿﺢ از هیجان‌ها: ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻮاﻃﻒ در ﺟﻬﺖ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﻠﻮب، ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و اﺳﺘﻔﺎده از فرصت‌ها اﺳﺖ و ﻧﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ هیجان‌های ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن از ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از آن‌ها در ﺟﻬﺖ ﺗﻔﮑﺮ مؤثرتر.

ﻓﻬﻢ و درک هیجان‌ها: ﮐﻪ ﻫﻤﺎن ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﭘﯿﭽﯿﺪه (ﻧﻈﯿﺮ اﺣﺴﺎس دو ﻫﯿﺠﺎن ﻫﻤﺰﻣﺎن) و آﮔﺎﻫﯽ از ﻋﻠﻞ آن‌ها و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ تغییر هیجان‌ها از ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.

ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺗﻨﻈﯿﻢ هیجان‌ها: ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اداره ﮐﺮدن هیجان‌ها در ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان، به‌کارگیری ﻋﻮاﻃﻒ ﺑﺮای ﺣﻞ مسائل و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﮐﺮدن ﻫﯿﺠﺎن و ﺗﻔﮑﺮ.

اﯾﻦ توانایی‌های سه‌گانه، ﻇﺎﻫﺮاً ﻋﻮاﻣﻞ اﺳﺎﺳﯽ تشکیل‌دهنده ﯾﮏ زﻣﯿﻨﻪ ﻏﻨﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﺑﺮای داﺷﺘﻦ ﯾﮏ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺳﻌﺎدﺗﻤﻨﺪاﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب می‌شوند.

ادراک ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و رواﺑﻂ زوﺟﯿﻦ

همان‌طور ﮐﻪ می‌دانیم ازدواج ﻣﻨﺒﻊ ﺑﻌﻀﯽ از عمیق‌ترین اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻣﺎﺳﺖ، ﻣﺜﻞ ﻋﺸﻖ، ﻧﻔﺮت، ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ، ﺗﺮس، ﻧﺎراﺣﺘﯽ و ﻟﺬت و این‌که ﭼﻘﺪر زن و ﺷﻮﻫﺮ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ اﯾﻦ ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻗﻮی را ﺑﻔﻬﻤﻨﺪ، درباره‌شان ﮔﻔﺘﮕﻮ و آن‌ها را ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﻘﺶ ﻗﺎﻃﻌﯽ در رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ آن‌ها ﺑﺎزی می‌کند، زﯾﺮا اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﮐﻨﺘﺮل اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد رادارند (خویشتن‌داری) و ﺑﺮ ﻧﺤﻮه اﺑﺮاز اﺣﺴﺎﺳﺎت و ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﯾﮕﺮان خصوصاً ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺗﺴﻠﻂ دارﻧﺪ، ﻣﺎﻧﻊ ﺑﺮوز ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎ و سوءتفاهمت در رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد می‌شوند. در ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﻘﺶ عمده‌ای ﺑﺮ شادی‌ها و ﺗﺪاوم زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ داﺷﺘﻪ و زوج‌های ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ به‌طور ﻣﺪاوم واکنش‌هایی ﭼﻮن ﻋﺸﻖ و ﻣﺤﺒﺖ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻢ اﺑﺮاز ﮐﺮده و در تعامل‌هایشان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ از شوخی‌های ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده می‌کنند.

 

هوش هیجانی ، هوش هیجانی و روابط زناشویی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج ، مشاور روانشناس

هوش هیجانی ، هوش هیجانی و روابط زناشویی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج ، مشاور روانشناس

اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، به‌احتمال‌زیاد می‌توانند به‌گونه‌ای مؤثر ﺑﺎ صحبت‌های دﻗﯿﻖ و ﻇﺮﯾﻒ ﻋﺎﻃﻔﯽ، ﻣﺸﮑﻼت و اﺧﺘﻼﻓﺎت را ﺣﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻤﻼﺗﯽ ﭼﻮن «ﻣﻌﺬرت می‌خواهم» و «متأسفم» و داﻧﺴﺘﻦ اﯾﻨﮑﻪ ﺑﻪ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار معذرت‌خواهی ﻧﯿﺎز اﺳﺖ ﯾﺎ ﭼﻪ ﻣﻘﺪار متأسفم ﮐﺎرﮔﺸﺎﺳﺖ، اوﺿﺎع را سروﺳﺎﻣﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

ﺟﺎن ﮔﺎﺗﻤﻦ از رواﻧﺸﻨﺎﺳﺎن داﻧﺸﮕﺎه واﺷﻨﮕﺘﻦ ﻃﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ زوﺟﯿﻨﯽ ﮐﻪ روی ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺧﻮد ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ ﻧﺪارﻧﺪ، ﺗﮑﺎﻧﺸﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻔﮑﺮ و ﺻﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر واﺿﺢ و ﻣﻮﺛﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، ﻧﯿﺎز ﺑﻪ آﻣﻮزش ﺧﻮدآﮔﺎﻫﯽ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ دارﻧﺪ؛ اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﺎﯾﺪ ﯾﺎد ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﭼﻄﻮر زوج ﻫﺎی ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﯿﺪار ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻋﻠﻤﯽ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﭘﺮدازﻧﺪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎ و ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻬﻤﯽ ﺑﺮ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آدﻣﯽ ﭼﻮن رﻫﺒﺮی و ﻫﺪاﯾﺖ دﯾﮕﺮان، زﻧﺪﮔﯽ ﺷﻐﻠﯽ، زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺗﻌﻠﯿﻢ و ﺗﺮﺑﯿﺖ، ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و… داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. وﻟﯽ ﯾﮑﯽ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ای ﺑﺮ ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در آن دارد، ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﯽ اﮔﺮ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زﻣﯿﻨﻪ ای وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ در آن اﻫﻤﯿﺖ دارد، آن زﻣﯿﻨﻪ ازدواج اﺳﺖ، زﯾﺮا ﺑﻨﯿﺎد و اﺳﺎس رﺿﺎﯾﺖ از رواﺑﻂ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﻬﻢ و ﮐﻨﺘﺮل ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد؛ و ﺟﺰء ﻣﻬﻤﯽ از رﺿﺎﯾﺖ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، آﮔﺎﻫﯽ ﻓﺮد از ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت ﻫﻤﺴﺮش و اﺣﺘﺮام ﺑﻪ آن ﻫﯿﺠﺎﻧﺎت اﺳﺖ.

ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ داﻧﯿﻞ ﮔﻠﻤﻦ، ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻗﺮاری و اداﻣﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﺎزی ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﯽ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داﺷﺖ ﻓﺮدی ﺑﺎ ﻫﻮش ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ ﮐﻪ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﻮﻓﻖ ﺗﺮ اﺳﺖ، در ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﻬﺘﺮ ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ.

ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در زﻣﯿﻨﻪ ادراک ﻋﺎﻃﻔﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ

هوش هیجانی ، هوش هیجانی و روابط زناشویی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج ، مشاور روانشناس

هوش هیجانی ، هوش هیجانی و روابط زناشویی ، روانشناسی اجتماعی ، گروه روانشناسان پاسارگاد ، روانشناس عالی ، بهترین روانشناس تهران ، مشاور، مشاور خوب تهران، مشاور خانواده مشاوره زوج ، مشاور روانشناس

۱- ازدواج و زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﯾﮏ ﺑﺎﻓﺖ ﺳﺮﺷﺎر از ﻋﺎﻃﻔﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

۲- در ازدواج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ زوﺟﯿﻦ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ در ﺗﻌﺎرض و ﺗﻀﺎد ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ زﯾﺎدﺗﺮی دﯾﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻌﺎرض ﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ زوﺟﯿﻦ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﯿﺮد.

۳- اﻓﺮاد در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ درﯾﺎﻓﺖ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد و دﯾﮕﺮان ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼً ﺑﻌﻀﯽ از زوج ﻫﺎ آﺷﮑﺎرا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﺑﯽ ﺗﻮﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﻧﺎن را ﻧﺎدﯾﺪه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ آﻣﺎدﮔﯽ ﺳﻮء ﺗﻌﺒﯿﺮ و ﻋﺪم ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻋﻮاﻃﻒ را دارﻧﺪ. ﻣﺜﻼً ﺣﺎﻟﺖ ﻏﻤﻨﺎﮐﯽ ﯾﺎ اﻧﺪوه ﻫﻤﺴﺮ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ و ﺧﺸﻢ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

۴- اﻧﺴﺎن ﻫﺎ دارای ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻮاﻃﻒ ﺧﻮد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﺜﻼً ﺑﺮﺧﯽ از زوج ﻫﺎ ﻋﺎدت دارﻧﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺒﻬﻢ و ﮔﯿﺞ ﮐﻨﻨﺪه ای ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺧﻮد ﺑﺪﻫﻨﺪ (ﻫﻢ زﻣﺎن، ﻫﻢ ﻣﯽ ﺧﻨﺪﻧﺪ و ﻫﻢ اﺧﻢ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ). ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان درﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺛﺒﺎت و ﻣﻌﻨﺎداری ﺑﯿﻦ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎی ﻓﺮدی در ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺑﺮاز دﻗﯿﻖ و ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻮاﻃﻒ و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﺎدی ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ و رواﺑﻂ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﻣﻄﻠﻮب وﺟﻮد دارد.

۵- زوج ﻫﺎی ﺧﺮﺳﻨﺪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ زوج ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ راﺑﻄﻪ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ و ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺧﻮﺑﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ، اﺣﺴﺎس ﻫﻤﺪﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎت ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی ﺑﻪ ﺧﺮج ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

۶- زوج ﻫﺎی ﻧﺎراﺿﯽ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ در ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ رﻓﺘﺎر ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﻤﺴﺮﺷﺎن ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﺜﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

۷- زﻧﺎن ﺑﻬﺘﺮاز ﻣﺮدان در اﺑﺮاز دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻃﻒ و ﺗﺸﺨﯿﺺ آن ﻫﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﭘﯿﺎم ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﺷﻮﻫﺮش ﻣﯽ دﻫﺪ، اﺣﺘﻤﺎﻻً از ﻋﻼﺋﻢ ﻏﯿﺮ ﮐﻼﻣﯽ – ﺑﺪﻧﯽ (ﻣﺜﻞ ﻟﺒﺨﻨﺪ زدن) و از ﯾﮏ ﻟﺤﻦ ﺻﻤﯿﻤﺎﻧﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ. از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﺮدان ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﺎم ﻫﺎی ﻣﺒﻬﻢ و ﻣﺨﺘﻠﻂ (ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ) دارﻧﺪ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﭘﯿﺎم ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻣﺜﺒﺘﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮش ﺑﺪﻫﺪ، اﯾﻦ ﭘﯿﺎم ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺧﻨﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺗﻬﺪﯾﺪﮐﻨﻨﺪه ای ﭼﻮن ﺣﺮﮐﺎت اﺑﺮو ﯾﺎ ﭼﺸﻢ.

۸- ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺮدان در ﺗﺸﺨﯿﺺ و اﺑﺮاز دﻗﯿﻖ ﻋﻮاﻃﻒ، ﻋﻠﺖ ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﯽ ازدواج ﻫﺎی ﻧﺎﻣﻮﻓﻖ اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺑﺮاﻧﮕﯿﺨﺘﮕﯽ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ در ﻃﻮل ﮐﺸﻤﮑﺶ ﻫﺎی زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ (ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻋﻼﺋﻢ ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﻣﺜﻞ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ ﯾﺎ ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ ﺷﻮد) ﻣﺮداﻧﯽ ﮐﻪ از زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺧﻮد راﺿﯽ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺮان ﺧﻮد اﺧﺘﻼف دارﻧﺪ، ﻋﻼﺋﻤﯽ از ﮔﻮﺷﻪ ﮔﯿﺮی ﯾﺎ اﻧﺰوای ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ و ﺑﯽ ﻋﺎﻃﻔﮕﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، روان ﺷﻨﺎﺳﺎن آن را «ﺣﺼﺎر ﺳﻨﮕﯽ» ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ.

۹- زوج ﻫﺎی ﺷﺎد و ﺧﻮﺷﺒﺨﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زوج ﻫﺎی ﻧﺎﺳﺎزﮔﺎر، ﻫﻢ در اﻇﻬﺎر و اﺑﺮاز ﻋﻮاﻃﻒ و ﻫﻢ در اﺳﺘﻨﺒﺎط، ﺗﺸﺨﯿﺺ و درﯾﺎﻓﺖ ﻋﻮاﻃﻒ، ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﺘﺮی از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ.

۱۰- ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺮدان اﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎن از دو ﻃﺮف ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﯾﺪ واﻗﻊ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ: ﯾﮑﯽ از ﻃﺮف ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل آن ﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﯾﮑﯽ ﻫﻢ از ﻃﺮف ﻋﻮاﻃﻒ ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ و ﻣﻨﻔﯽ، ﭼﻮن اﺿﻄﺮاب و اﻧﺪوه ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺮدان ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ اﺣﺴﺎس آﺳﯿﺐ ﭘﺬﯾﺮی و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، ﻋﺼﺒﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﻫﯿﺠﺎﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ از آن ﻃﺮﯾﻖ اﺣﺴﺎس ﮐﻨﻨﺪ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

۱۱- در زﻣﯿﻨﻪ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻮق ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﯾﮏ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﻫﻤﺴﺮش ﺟﻬﺖ اﺳﺘﻘﻼل ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﺑﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺧﺸﻢ آﻟﻮد ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﺴﺘﺎﺧﯽ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﺗﺎ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﻣﻀﻄﺮﺑﺎﻧﻪ و ﻋﻠﺖ ﺑﺮوز ﭼﻨﯿﻦ واﮐﻨﺸﯽ اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺗﺮس از دﺳﺖ دادن ﻫﻤﺴﺮ اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺧﺸﻢ و ﻋﺼﺒﺎﻧﯿﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﺨﺮﯾﺒﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺟﻨﮓ و دﻋﻮاﻫﺎی ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ و ﺿﺮب و ﺷﺘﻢ ﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و ﺧﺸﻮﻧﺖ آﻣﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ.

۱۲- در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎی ﭘﺮ از ﺗﻨﺶ و ﺗﻌﺎرض زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﺣﺘﯽ ﺷﻮﻫﺮاﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻘﺎوم و ﺷﮑﯿﺒﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺣﺴﺎس درﻫﻢ ﺷﮑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ و در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻼﺋﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﯽ و ﻣﻨﻔﯽ ﺷﺪﯾﺪی (ﭼﻮن اﻧﻘﺒﺎﺿﺎت و دردﻫﺎی ﻣﻌﺪه، اﻓﺰاﯾﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، ﺗﻌﺮﯾﻖ ﮐﻒ دﺳﺖ، ﺳﺮدرد و …) ﮐﻪ آﻧﺎن را ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، اﺣﺴﺎس ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ، اﺿﻄﺮاب و دﺳﺘﭙﺎﭼﮕﯽ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در ﭼﻨﯿﻦ ﺷﺮاﯾﻄﯽ، ﻣﺮدان ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر و ﻏﯿﺮ ارادی دﭼﺎر ﺧﺸﻢ ﺷﻮﻧﺪ. روی ﻫﻢ رﻓﺘﻪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮ روی ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ، ﻓﺮض ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ اﮔﺮ زوﺟﯿﻦ از ﻋﻮاﻃﻒ ﻫﻤﺴﺮاﻧﺸﺎن آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن را ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ واﺿﺢ و آﺷﮑﺎر ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﻃﻼع دﻫﻨﺪ و اﺑﺮاز ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ، زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺘﺮی ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ. ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﺎر ﻻزم اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ، ﺟﻮاﻧﺐ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی ﻋﻮاﻃﻔﺸﺎن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ زﻧﺎﺷﻮﯾﯽ ﺷﺎن آﮔﺎه ﮔﺮدﻧﺪ.

آﻧﭽﻪ زﻧﺎن در ﭼﻬﺮه ﻣﺮدان ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻨﺪ

ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ، زﻧﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺮﯾﺴﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﺮدان ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه وﺟﻮد ﯾﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮﺷﺎن را در ﻣﺮدان ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻫﻨﺪ. ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﯽ ﺑﯽ ﺳﯽ، در ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ اﺧﯿﺮا در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، آﻣﺪه اﺳﺖ: «زﻧﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻋﻼﻗﻪ ﯾﺎ ﻋﺪم ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن را درﺻﻮرت ﻣﺮدان ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ و ﺗﺸﺨﯿﺺ دﻗﯿﻘﯽ از ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﺗﻔﮑﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ.» ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت آﻣﺎری ﻧﺸﺎده داده اﺳﺖ، آن دﺳﺘﻪ از ﻣﺮدان ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﺮای رواﺑﻂ دراز ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮﻧﺪ و ﻣﺮدان ﻣﺘﻌﺼﺐ ﺑﺎﻃﺮز ﺗﻔﮑﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻر ﺑﺮای رواﺑﻂ ﮔﺬرا و ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ داﻧﺸﮕﺎه ﺷﯿﮑﺎﮔﻮ و داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﻟﯿﻔﺮﻧﯿﺎ (ﺳﺎﻧﺘﺎ ﺑﺎرﺑﺎرا) ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ: «زﻧﺎن ﺑﻪ ﻃﺮز ﺷﮕﻔﺖ آوری در ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻣﺮدان در ﺗﺸﮑﯿﻞ زﻧﺪﮔﯽ و ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ ﻓﺮزﻧﺪ، ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻬﺮه آﻧﺎن، ﻣﻬﺎرت دارﻧﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی زﻧﺎن در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ راﺟﻊ ﺑﻪ ﻧﻮع راﺑﻄﻪ و ﻣﺪت زﻣﺎن آن، در ﻫﻤﺎن اﺑﺘﺪای اﻣﺮ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ اﺗﺨﺎذ ﮐﻨﻨﺪ». ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺧﯿﺮ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻬﺮه ﻫﺮ ﺷﺨﺺ، ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺶ از آﻧﭽﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﯽ رود اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺎﻣﻠﯽ در ﻣﻮرد ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺷﺨﺼﯿﺘﯽ در ﻣﻘﺎم ﺷﺮﯾﮏ آﯾﻨﺪه زﻧﺪﮔﯽ وﺟﻮد دارد. آﻧﭽﻪ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ زﻧﺎن در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ از ﯾﮏ ﺣﺲ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ آﻧﺎن ﻣﯽ آﻣﻮزد ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺟﺰﺋﯿﺎت را درﻣﻮرد ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی ﺑﺮای زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺸﺘﺮک آﯾﻨﺪه و اﯾﺠﺎد رواﺑﻂ ﺧﻮد در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ. ﺑﺪ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از آزﻣﺎﯾﺶ ﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺷﺎره ای داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﻢ. در اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶ ﻋﮑﺲ ﻫﺎﯾﯽ از ﭼﻬﺮه ﻫﺎی ﻣﺮدان ﻣﺨﺘﻠﻒ داوﻃﻠﺐ در اﺧﺘﯿﺎر ۲۹ ﻧﻔﺮ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﻄﻊ ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ از آن ﻫﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻋﮑﺲ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺮﻃﺒﻖ ﻣﯿﺰان ﻋﻼﻗﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن، ﺟﺬاﺑﯿﺖ ﻇﺎﻫﺮی و ﻣﻬﺮﺑﺎن ﺑﻮدن، دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻼوه از آﻧﻬﺎ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را راﺟﻊ ﺑﻪ اﺣﺴﺎﺳﺎﺗﯽ ﺑﻮدن ﯾﺎ ﻧﺒﻮدن ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺎن ﮐﻨﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮐﺎر ﺑﺎور ﻧﮑﺮدﻧﯽ ﺑﻮد. ﺣﺪس اﯾﻦداﻧﺸﺠﻮﯾﺎن دﺧﺘﺮ ﮐﺎﻣﻼ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﻮد! ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺻﻠﯽ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ «زﻧﺎن آن دﺳﺘﻪاز ﻣﺮداﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎدﺗﺮ ﻣﯽ ﭘﻨﺪارﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﯾﮏ راﺑﻄﻪ دراز ﻣﺪت اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮی ﻣﯽ داﻧﻨﺪ. اﮐﺜﺮ زﻧﺎن اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ را ﺑﺎ ﻧﮕﺎه ﮐﺮدن ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ﻣﺮدان ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ».